Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

  • Ana Sayfa
  • Akademik Personel
  • Mevzuat

Mevzuat

Besem, 09.04.2013, 4459

Mevzuat

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

2 Ağustos 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28372 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Bitlis Eren Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, organları, organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (BESEM): Bitlis Eren Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında kısa ve uzun süreli çeşitli eğitim programları düzenlemek, araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve bu etkinlikler aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma yapmak veya yaptırmak,

b) Danışmanlık hizmeti vermek,

c) Çeşitli alanlarda eğitim programları planlamak,

ç) Ulusal ve uluslar arası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanıdır. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün teklifi üzerine Üniversite öğretim elemanlarından en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi de üç yıldır. Süresi sona eren müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

(3) Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır. Müdür yardımcısı, Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdüre vekâlet eder. Müdürün daveti üzerine, müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantısına oy hakkı olmadan katılabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık plan ve programlarını hazırlayıp Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve uygulamak,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin bütçe taslağını ve personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Araştırma ve proje çalışma ekipleri oluşturmak,

d) Merkezin çalışmalarıyla ilgili raporları hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine her ay, gerektiğinde daha sık toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır, oy çokluğu ile karar alır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak,

c) Merkezin bütçesini hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

ç) Eğitim programları sonunda katılanlara verilecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirleyerek Senatoya sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 13 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi


+90(434) 222 09 76 -222 00 00 -7610

+90(434) 222 00 01

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim